Reklamacje - do 24 msc

Masz 24 miesiące aby przekonać się o jakości naszych produktów.

4. Tryb postępowania reklamacyjnego.

4.1 Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. , poz. 121 z późn. zm., w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

4.2 W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@verostilo.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy:
Vero Stilo Leather Centro s.c., ul. Stargardzka 11| 54-156 Wrocław

4.3 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

4.4 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko
• adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
• przedmiot reklamacji
• przyczynę reklamacji
• podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

4.5 Po zgłoszeniu reklamacji o dalszym jej przebiegu oraz o rezultacie Klient będzie informowany niezwłocznie (wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie) i nie później jak w terminie 14 dni od ich wpłynięcia na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.

4.6 W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.

4.7 Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

4.8 Ewentualne niedoskonałości Towarów, wynikające z właściwości materiałów syntetycznych użytych do wyrobu towarów (PU, POLIESTER, NYLON) i cech naturalnego pochodzenia materiałów np.: (jarzma, drobne fałdy, niejednolita struktura lica, niejednorodna kolorystyka), a także powstałe na skutek braku prawidłowej konserwacji oraz niedbałego i niewłaściwego użytkowania, mogą być podstawą do uznania roszczeń reklamującego za niezasadne.

4.9 Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towarów, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedawcę: naturalnego zużycia oraz powstałych w trakcie użytkowania: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń okuć, uszkodzeń i zagubienia części ozdobnych, mechanicznego przetarcia taśmy zamków, uszkodzeń spowodowanych praniem towaru, zabrudzeń, odbarwień, śladów po przemoczeniu (przepoceniu), samodzielnie wykonywanych napraw, złego dopasowania pod względem wielkościowym i tęgościowym a także braku wygody i komfortu użytkowania.

Wybierz