Regulamin

Regulamin

1. Definicje*
1.2 W niniejszym regulaminie Sklepu Internetowego (www.verostilo.com), zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca”
Vero Stilo Leather Centro s.c.
ul. Stargardzka 11| 54-156 Wrocław
NIP 894-301-61-83 REGON 021444806
b. „Sklep” – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę i prowadzona przez Sprzedawcę na stronie internetowej http://www.verostilo.com oraz jej podstronach, za pośrednictwem której Klient może złożyć zamówienie.
c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,
d. „Konto” – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu,
e. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego),
f. „Cena” – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży,
g. „Koszyk” – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta z serwisu verostilo.com, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ewentualnych kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni,
h. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki,
i. „Formularz zamówienia” usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
j. „Zamówienie” oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
k. „Towar” – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe.
l. „Polityka” – Polityka Prywatności i Plików Cookies, która znajduje się pod tym adresem http://www.verostilo.com/polityka_plikow_cookies.html *m. „BOK” – Biuro Obslugi Klienta
Vero Stilo Leather Centro s.c.
ul. Stargardzka 11| 54-156 Wrocław
tel. +48 71 349 13 53 | +48 500 064 154
e-mail info@verostilo.com,
Pon – pt: 13.00 – 16.00
n. „Dokument sprzedaży” – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa
o. „Dowód zakupu” – dokument sprzedaży lub potwierdzenie płatności kartą lub wyciąg z konta.
p. „Dzień roboczy” – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
r. „Formularz rejestracyjny” – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta
s. „Prawo konsumenckie” – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2. Postanowienia ogólne.
2.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną usług, polegających na umożliwieniu Klientom bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.
2.2 Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Informacje te nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego.
2.3. Umowa o Świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta dostępnego na podstronie: https://www.verostilo.com/customer/register.html.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2.5.Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są na podstronie: http://www.verostilo.com/polityka_plikow_cookies.html

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień.
3.1 Warunkiem skorzystania z oferty Sklepu Internetowego jest uprzednie zapoznanie się Klienta z udostępnionymi na stronie www.verostilo.com zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (ceny podane są w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT), a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.2 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
3.3 W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: – dodanie Towaru do Koszyka; – wybór rodzaju dostawy; – wybór rodzaju płatności; – wybór miejsca wydania Towaru; – złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
3.4 Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w formularzu zamówieniowym prawidłowych danych zawierających: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail Klienta. Niekompletne dane teleadresowe powodują anulowanie zamówienia.
3.5 Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
3.6 W przypadku płatności przelewem brak wpływu należności za zamówienie na konto Sprzedawcy w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
3.7 Wysłanie przedmiotu umowy (w zależności od jego dostępności) następuje w terminie określonym w informacji zwrotnej wysłanej przez Sprzedawcę na adres e-mailowy Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
3.8 Klient może wybrać formę dokumentu sprzedaży w postaci paragonu, faktury – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
3.9 Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
3.10 Klientowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
3.11 Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
3.12 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.13 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym tutaj -> ) lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
3.14 Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na adres e-mail, podany przy zawieraniu umowy lub inny – jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3.15 W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
3.16 Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3.17 Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
3.18 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3.19 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
3.20 Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Tryb postępowania reklamacyjnego.
4.1 Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. , poz. 121 z późn. zm., w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
4.2 W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@verostilo.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy:
Vero Stilo Leather Centro s.c., ul. Stargardzka 11| 54-156 Wrocław
4.3 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.
4.4 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko
• adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
• przedmiot reklamacji
• przyczynę reklamacji
• podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
4.5 Po zgłoszeniu reklamacji o dalszym jej przebiegu oraz o rezultacie Klient będzie informowany niezwłocznie (wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie) i nie później jak w terminie 14 dni od ich wpłynięcia na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.
4.6 W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.
4.7 Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
4.8 Ewentualne niedoskonałości Towarów, wynikające z właściwości materiałów syntetycznych użytych do wyrobu towarów (PU, POLIESTER, NYLON) i cech naturalnego pochodzenia materiałów np.: (jarzma, drobne fałdy, niejednolita struktura lica, niejednorodna kolorystyka), a także powstałe na skutek braku prawidłowej konserwacji oraz niedbałego i niewłaściwego użytkowania, mogą być podstawą do uznania roszczeń reklamującego za niezasadne.
4.9 Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towarów, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedawcę: naturalnego zużycia oraz powstałych w trakcie użytkowania: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń okuć, uszkodzeń i zagubienia części ozdobnych, mechanicznego przetarcia taśmy zamków, uszkodzeń spowodowanych praniem towaru, zabrudzeń, odbarwień, śladów po przemoczeniu (przepoceniu), samodzielnie wykonywanych napraw, złego dopasowania pod względem wielkościowym i tęgościowym a także braku wygody i komfortu użytkowania.

5.Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.
5.1 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu verostilo.com jest Sprzedawca.
5.2 Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych z dnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klient, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
5.3 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep verostilo.com zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.verostilo.com/polityka_plikow_cookies.html
5.4 Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, w tym zwłaszcza w celu wystawienia faktury VAT i dostarczenia zamówienia, zaś podstawą tego przetwarzania jest konieczność wykonania zawartej umowy. Dane osobowe będą przekazywane firmie przewozowej w celu dostarczenia towaru do Klienta. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, w tym także przez okres ewentualnego wykonywania praw z umowy sprzedaży lub gwarancji.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji umowy, za co odpowiedzialność ponosi Klient.
5.5 Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji
Zamówienia.
5.6 Zapisując się do Newslettera Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach. Adresy mailowe Kupujących (lub innych użytkownikóW), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

6. Ochrona transakcji internetowych.
Dzięki certyfikatowi SSl, gwarantujemy kompleksowe zabezpieczenie wszystkich transakcji oraz informacji przekazywanych do nas podczas procesu zamawiania towarów. Zastosowanie szyfrowania pomiędzy komputerami chroni witryny internetowe i zapewnia poufność danych przesyłanych drogą elektroniczną.

7. Postanowienia końcowe.
7.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie internetowym verostilo.com i stanowi integralną część zawieranej z Klientem Umowy sprzedaży.
7.2 Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin: http://www.verostilo.com/regulamin.html
7.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
7.4 Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
7.5 Prezentowany towar opisany jest na podstawie wymiarów zewnętrznych. Z uwagi na różnorodność kształtów torebek, która niejednokrotnie utrudnia pomiar, wymiary podane w opisie produktu mogą się różnić od rzeczywistych o 1-2 centymetry. Kolor otrzymanego towaru może nieznacznie odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. Te subtelne różnice w kolorystyce wynikają najprawdopodobniej z matrycy monitora, ustawień ostrości oraz kontrastów na Państwa komputerze. Wykończenie towaru (kolor podszewki, stebnówka…), może się nieznacznie różnić od prezentowanego na zdjęciach (nowa partia produkcyjna).
7.6 Odsyłany w ramach zwrotu, wymiany lub reklamacji towar, w celu uniknięcia uszkodzeń, prosimy odpowiednio zabezpieczyć w transporcie tzn. obłożyć papierem lub folią np: folią bombelkową celem unieruchomienia w opakowaniu (kartonie).
7.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
7.8 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
7.9 W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny na numer tel. +48 71 349 13 53 | +48 500 064 154 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@verostilo.com,

8. Prawa autorskie.
Informujemy, że opisy i zdjęcia produktów na stronie sklepu internetowego www.verostilo.com są całkowicie naszego autorstwa. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez naszej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83,sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170.

—————————————————
Regulamin zaktualizowano dnia 10.05.2018

Wybierz